Akademik Prof. Dr. Floran Vila - Curriculum Vitae

 • Edukimi universitar dhe pasuniversitar

  1960 - 1964 Fizikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN), Universiteti i Tiranës (UT)
  1981 Kandidat i Shkencave. Tema e disertacionit: "Studim mbi shfaqjet e elektricitetit statik në industrinë tekstile dhe mënjanimin e tij me anën e jonizimit të ajrit"
  1986 Docent
  1993 Doktor i Shkencave
  1994 Profesor
  2008 Akademik
 • Dekorime dhe Çmime

  Urdhëri Naim Frashëri, Kl. III, (Presidiumi i Kuvendit Popullor të RPSSH, Tiranë, Shqiperi, 1979)

  Honor Award, (Balkan Physical Union, BPU 9, Istanbul, Turkey, 2015)

 • Eksperienca profesionale

  1964 - 1969 Asistent, Katedra e Fizikës, FSHN, UT
  1968 - në vazhdim Lektor, Katedra e Fizikës së Përgjithshme, FSHN, UT
  1969 Pedagog, Katedra e Fizikës së Përgjithshme, FSHN, UT
  1975 - në vazhdim Përgjegjës i grupit kërkimor-shkencor të Elektricitetit Statik
  1975 - 1994 Zv. Përgjegjës i Katedrës së Fizikës së Përgjithshme
  1994 - 2012 Përgjegjës i Katedrës së Fizikës së Përgjithshme
  1975 - 1986, 1990 - 1994, 1998 - 2002 Anëtar i Këshillit Shkencor të FSHN
  1988 - 1992 Sekretar Shkencor i Komisionit të Posaçëm të Mbrojtjes së Disertacioneve të Fizikës
  2004 - 2007 Anëtar i Këshillit të Autoritetit Atomik Kombëtar
  1994 - në vazhdim Profesor, Departamenti i Fizikës, FSHN, UT
  2008 - në vazhdim Akademik, Akademia e Shkencave e Shqipërisë
 • Aktivitete kërkimore-shkencore

  1975 - 1985 Studimi i shfaqjeve dhe mënjanimit të elektricitetit statik në industri (Industria tekstile, e letrës dhe poligrafi)

  Mbrojtje disertacioni: “Studim mbi shfaqjen e elektricitetit statik në industrine tekstile dhe menjanimin e tij me anë të jonizimit të ajrit” (1980)

  Udhëheqje disertacioni për kandidat shkence: “Studim mbi mënjanimin e elektricitetit statik në industrinë tekstile me anë të ndryshimit të përcjellshmërisë elektrike të fibrave”

  Udheheqje diplome: “Elektriciteti statik dhe eleminimi i tij në industrinë tekstile” (1977)
  1985 – 1995 Studimi i elektrizimit të materialeve jo përcjellëse

  Specializim në Shkollën e lartë të Elektricitetit në Paris, (SUPELEC), FRANCE (1986)

  Kerkime shkencore në Qëndrën Ndërkombëtare të Fizikës Teorike (ICTP),Trieste, ITALI (1992 - 1994)

  Udhëheqje diplome:
  1. “Elektriciteti statik në industrinë e letrës”, (1991)
  2. “Elektrizimi i kontaktit”, (1993)
  1995 - 2000
  1. Shperndarja e ngarkesës dhe e fushave në sistemet e ndryshme elektrostatike
   Kërkime shkencore ne Universitetin e Poitiers, FRANCE (1995) dhe në ICTP, Trieste, ITALI, (1997 – 2000)
  2. “Bazat e elektrostatikës së aplikuar”, (1997)
  3. Studime në Fizikën e Aplikuar (Gazodinamikë)

  Udhëheqje disertacioni: “Studim mbi zbatimet e Gazodinamikës dhe Fizikës bërthamore për vlerësimin e veprimit pa aftësues të municioneve konvencionale dhe bërthamore”
  1998 – 2004 Studimi i përcjellshmërisë elektrike te polimerëve si dhe i influencës së rrezatimit elektronik mbi to

  Kërkime shkencore ne Universitetin Teknik të Darmstadtit, GJERMANI (1998 – 2002), si dhe në ICTP, Trieste, ITALI, (2003)

  Udhëheqje diplome:
  1. “Rrezikshmëritë nga ngarkesat elektrostatike dhe vlerësime për to” (1998)
  2. “Studim i përcjellshmërisë së fletëve të polietilenit te rrezatuara me elektrone”, (1999)
  3. “Efektet e rrezatimit elektronik mbi polimeret”, (2000)
  2004 - në vijim
  1. Fizika e Atmosferës

   Udhëheqje teze:
   1. “Studim mbi elektrizimin e atmosferës dhe efekte të tij” (2007)
   2. “Studim mbi metodikat e matjeve të aerosoleve” (2011)

   Udhëheqje doktorature:
   1. “Studim mbi elementet themelore dhe parametrat e tyre specifike që ndikojne në elektrizimin e atmosferës”, (2010 - 2012)
   2. “Studim mbi ngarkimin elektrostatik te aerosoleve atmosferike dhe bashkëveprimin jon aerosol” (2012 - në vazhdim)

   Udhëheqje diplome
   1. “Studimi i joneve atmosferikë dhe aerosoleve në zonat rurale rreth qytetit të Shkodrës“, (2011)
   2. “Vlerësimi i përhapjes së grimcave në zonën rethuese të një fabrike çimentoje“ (2013)
   3. Ndërtimi dhe studimi i dhomës eksperimentale për matjen e qëndrueshmërisë së parametrave fizikë temperaturë dhe lagështi” (2018)
  2. Përcjellshmëria elektrike e polimerëve

   Udhëheqje doktorature
   1. “Studim mbi elektrizimin e polimerëve“ (2019)

   Udhëheqje diplome
   1. “Influenca dhe përdorimi i rrezatimit elektronik në përcaktimin e rezistencës elektrike specifike të polimereve”, (2004)
   2. “Influenca e temperaturës në rezistencën elektrike specifike të polimerëve”, (2010)
  3. Didaktika e Fizikës

   Udhëheqje doktorature
   1. “Studime teoriko-eksperimentale mbi trajtimin e fizikës në shkollën e mesme“ (2012 - në vazhdim)

   Udhëheqje diplome:
   1. “Relacioni i Hajzenbergut, komente dhe aplikime”, (2009)
   2. “Evolucioni i pikëpamjeve mbi natyrën dualiste të dritës”, (2009)
   3. “Modelet e ndërtimit të atomit”, (2010)
   4. “Dualizmi valor – korpuskular“ (2013)
   5. “Nivelet energjitikë të atomit“ (2014)
   6. “Nivelet energjitikë dhe spektrat molekularë“ (2015)
   7. “Rrezatimi X dhe aplikime të tij“ (2016)
   8. “Evolucioni i pikëpamjeve dualiste mbi dritën dhe lëndën“ (2017)
   9. “Momenti i i impulsit, evolucioni dhe roli i tij në Fizikë”(2018)
   10. "Cilësitë korpuskulare të rrezatimit elektromagnetik" (2019)
 • Aktivitete kërkimore-shkencore jashtë vendit

  1986 Francë Specializim në Shkollen e Lartë të Elektricitetit në Paris (SUPELEC), për elektricitetin statik në materialet jo përcjellëse, (Modifikimi i sipërfaqeve jo përcjellëse nën veprimin e shkarkesës kurorë).
  Udhëheqës: Prof. Dr. Maks GOLDMAN, Prof. Dr. Roland COELHO
  1992 Itali Ftuar nga Prof. Dr. Mohamed Abdus SALAM, ICTP, Trieste,
  (post doc.), për studimin e karakteristikave elektrike të materialeve jo përcjellëse
  1994 Itali Ftuar nga Prof. Dr. Luigi BERTOCHI, ICTP, Trieste,
  (post doc. ), për studimin e karakteristikave elektrike të materialeve jo përcjellëse
  1995 Francë Ftuar nga Prof. Dr. Gerard TOUCHARD, Universiteti i Poitiers (Laboratori i Fizikës dhe Mekanikës së Fluideve),
  me statusin e Profesorit të ftuar, për studimin e shpërndarjes së ngarkesave dhe fushave në sistemet e ndryshme elektrostatike, dhe referim në seminaret kerkimore shkencore
  1996 Francë Ftuar nga Prof. Dr. Gerard TOUCHARD, Universiteti i Poitiers,
  ne kuadrin e Programit TEMPUS, për aspekte reformuese dhe modernizuese të procesit mësimor
  1997 Itali Ftuar nga Prof. Dr. Miguel VIRASORO, ICTP, Trieste,
  (post doc.), për studimin e densitetit kritik të ngarkesave në materialet jo përcjellëse
  1998 Gjermani Ftuar nga Prof. Dr. Gerhard M. SESSLER, Universiteti Teknik i Darmstadtit
  për studimin e karakteristikave elektrike të polietilenit te rrezatuar me elektrone (Projekt DAAD)
  2000 Itali Ftuar nga Prof. Dr. Miguel VIRASORO, ICTP, Trieste,
  (post.doc.), për studimin e teorisë së përgjithshme të densitetit kritik të ngarkesave
  2002 Gjermani Ftuar nga Prof. Dr. Gerhard M. SESSLER, Universiteti i Teknik i Darmstadtit,
  për studimin e përcjellshmërise elektrike specifike të materialeve polimere (Projekt DAAD)
  2003 Itali Ftuar nga Prof. Dr. Vladimir KRAVTSOV, ICTP, Trieste,
  (post.doc), për studimin teorik të përcjellshmërisë elektrike të polimereve
  2004 Gjermani Ftuar nga Prof. Dr. Rudolf FAILE, Universiteti Teknik i Darmstadtit,
  në kuadrin e Programit TEMPUS, për ngritjen e nivelit të njohurive shkencore dhe praktike për modernizimin e kurikulave që lidhen me Fizikën e Përgjithshme dhe Eksperimentale, në përputhje me objektivat e Kartës së BOLONJËS
  2008 - 2009 Gjermani Ftuar nga Prof. Dr. Gerhard M. SESSLER, Universiteti Teknik i Darmstadtit,
  për studimin e influences së temperaturës dhe të shkarkesë kurorë në përcjellshmërinë elektrike të tipeve të ndryshme të polietilenit (Projekt DAAD)
 • Bibliografia

  Lista e plotë e punimeve shkencore ndodhet këtu.
 • Projekte

  Projektet ndodhen këtu.
 • Referate

  Referatet gjenden këtu.
 • Kontributet në procesin mësimor

  Kam dhënë leksione në ciklin e pare, të dytë dhe të tretë universitar, në lëndët: Mekanika, Elektromagnetizmi, Fizika Moderne, Probleme të Fizikës Moderne, Bazat e Optikës, Plotësime të Fizikës, Metoda të Zgjidhjes së Problemave të Fizikës.

  Cikli I universitar (Bachelor), lëndët: Fizika e Përgjithshme, Fizika Moderne

  Cikli II universitar (Master), lëndët: Bazat e Optikës, Plotësime të Fizikës, Probleme të Fizikës Moderne, Metoda zgjidhjeje të problemave të Fizikës

  Cikli III (shkolla pasuniversitare), lëndët: Fizika e Atmosferës, Plotësime të Fizikës

Përditësimi i fundit: 13 korrik 2017

Floran Vila

Kontakti

Akademik Prof. Dr. Floran Vila

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Departamenti i Fizikës
Bulevardi Zogu i Parë
Tiranë