Floran Vila

Kontakti

Akademik Prof. Dr. Floran Vila

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Departamenti i Fizikës
Bulevardi Zogu i Parë
Tiranë

Floran Vila - Bibliografia

 • Tekste

  1. F. Vila, R. Meidani Elektriciteti I, Tiranë, 1971
  2. F. Vila, R. Meidani Elektriciteti II, Tiranë, 1972
  3. F. Vila, R. Meidani Koncepte të Fizikës Moderne, Tiranë, 1975
  4. F. Vila, R. Meidani Elektriciteti dhe Magnetizmi, Tiranë, 1984
  5. F. Vila, R. Meidani Mekanika, Tiranë, 1990
  6. F. Vila, R. Meidani Elektromagnetizmi, Tiranë, 2005
  7. F. Vila, R. Meidani Fizika Moderne, Tiranë, 2009
 • Disertacioni, autoreferati

  F. Vila Studim mbi shfaqje te elektricitetit statik në industrinë tekstile dhe mënjanimin e tij me anën e jonizimit të ajrit”, disertacion, Tiranë, 1980
  F. Vila “Studim mbi shfaqje të elektricitetit statik në industrinë tekstile dhe mënjanimin e tij me anën e jonizimit të ajrit”, autoreferat, Tiranë, 1980

Artikuj shkencorë

1. F. Vila, P. Berberi “Experimental study about static electricity in the textile combine”, Buletin of the Natural Sciences, No. 2, 1978
2. F. Vila, P. Berberi, F. Ylli “Appearances of static electricity in the spinning processes”, Buletin of the Natural Sciences, No. 4, 1979
3. F. Vila “Appearances of static electricity in the single dimension textile materials”, Technical, No. 3, 1980
4. F. Vila “Avoidance of the wick electrification in his preparation process by beta neutralizer with promethium (147Pm)", Buletin of the Natural Sciences, No. 4, 1981
5. F. Vila, F. Ylli “Static electricity appearances and his avoidance in the wearing process”, Technical, No. 2, 1981
6. F. Vila “Experimentation of alpha neutralizer with polonium in textile industry on purpose to avoid the electrostatic charges combing process”, Studies of the Nuclear Physics Institution, No. 4, 1987
7. F. Vila “Static electricity in the rotation process in Polygraphy”, Buletin of the Natural Sciences, No. 3, 1991
8. F. Vila “A method for determining the surface charge density”, IC/ 92/ 319, ICTP, Trieste, ITALY, 1992
9. F. Vila “Electric field between non conductive rectangular charged surfaces, placed near spherical conductive earthed surface and determination of critical density of charge”, IC/ 92/ 371, ICTP, Trieste, ITALY, 1992
10. F. Vila “Determination of the critical density of charge”, IC/ 92/ 370, ICTP, Trieste, ITALY, 1992
11. F. Vila “Electric field in the not completely symmetric system: earthed sphere uniformly charged dielectric plan”, IC/ 94/ 211, ICTP, Trieste, ITALY, 1994
12. F. Vila “Potential distribution and discharge initiation potential in dielectric plane in the presence of the earthed sphere”, IC/ 94/ 251, ICTP, Trieste, ITALY, 1994
13. F. Vila “A method for determination of the surface charge density”, Balkan Physics Letters, vol. 3. No. 3, 149 – 153, 1995
14. F. Vila, G. Touchard “Computation of charge and field in a metallic sphere dielectric flat plate configuration”, Journal of Electrostatics, 40&41, 121 – 126,1997
15. F. Vila “Theory to determine the critical charge density”, IEEE Transaction on Dielectric and Electrical Insulation, Vol.5, No. 4, 493 – 496, August 1998
16. F. Vila “Electric field of not completely symmetric system consisting of an earthed sphere and uniformly charged dielectric plane”, Turkish Journal of Physics, 21, 12, 1203 – 1209, 1997
17. F. Vila “Theory to determine the critical charge density”, IEEE Transaction on Dielectric and Electrical Insulation, Vol. 5, No. 4, 493 – 496, August 1998
18. F. Vila “General theory to determine the Critical Charge Density”, IC/ 2000/ 155, ICTP, Trieste, ITALY, 2000
19. F. Vila, G. M. Sessler “Influence of electron - beam on the polyethylene and kapton electric resistivity”, The Albanian Sciences Journal of Natural and Technical AJNTS, (2), V, 23-38, 2000
20. F. Vila, G. M. SESSLER “Influence of Electron Beam Irradiation on Electric Parameters of Dielectric materials”, Journal of Electrostatics, 51&52, 146 – 152, 2001
21. F. Vila “General theory to determine the Critical Charge Density”, IEEE Transaction on Dielectric and Electrical Insulation, Aprile, 9, No. 2, 300 - 307, April 2002
22. F. Vila, G. M. Sessler, H. Sykja “Influence of electron beam irradiation on the volume resistivity of polyethylene and kapton electric resistivity”, Journal of Electrostratics, V. 63, Issues, 6-10, 749, 2005
23. F. Mandija, F. Vila “Studies about Atmospheric Electricity”, American Institute of Physics, AIP Conference Procedings, v. 899, p. 755, Melville, New York, 2007
24. F. Mandija, F. Vila “The functional correlation between small air ions concentration and temperature”, Scientific Buletin, “Luigj Gurakuqi”, University of Shkodra, No. 57, 23 – 29, 2007
25. F. Mandija, F. Vila “The usage of the multichannel counter on the determination of the recombination and the attachment coefficients” Scientific Buletin, “Luigj Gurakuqi”, University of Shkodra, No. 59, 7-11, 2009
26. F. Vila, F. Mandija “The altitude profile of air ion concentration, and the determination of the recombination and attachment coefficients in the suburbs areas”, Journal of Electrostatics, v. 67, p. 492-495, 2009
27. F. Mandija, D. Ulqini, Sh. Ahmetaga, F. Vila “A rough estimation of the radon concentration in the region of Lake of Shkodra”, Proceedings of the International Conference on LAKES AND NUTRIENT LOADS, p. 235 - 239, Pogradec, Albania, 2009
28. F. Mandija, Sh. Ahmetaga, F. Vila “Atmospheric Monitoring on the Adriatic Seashore”, American Institute of Physics, AIP Cof. Proc., v. 1203, p. 547-552, Feb 3, 2010
29. F. Mandija, F. Vila “Estimation rate and transport mechanism in some locations of Shkodra Lake”, Abstracts, 27-28, Medunarodni naucm skup, Skadarsko Jezero-Stanje i perspective, 19-21 jun, 2010
30. F. Mandija, F. Vila “Estimation rate and transport mechanism in some locations of Shkodra Lake”, Medunarodni naucm skup, Skadarsko Jezero-Stanje i perspective, Tom II, 17-22 jun, 2011
31. F. Mandija, D. Ulqini, Sh. Ahmetaga, F. Vila “Radon Concentration in the Region of Shkodra Lake”, Chemical Physics Research Journal, Vol. 4, pp.6 3-73, 2011
32. F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj “Air Pollution in Shkodra Region”, International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences,(IJEES), Vol. 1, issue II, pp. 37-41, 2011
33. F. Mandija, J. Bushati, P. Zoga, F. Vila “Source Apportionment of PM 10, PM 2,5 and PM 1 in the Larger City in the North of Albania”, Regional Science Inquiry Journal, Vol. III (I), pp. 85-94, 2011
34. F. Mandija, F. Vila “Introduction to a method to determine the coefficients of power law distribution based on the number concentrations”, Abstracts and Program – ICAE, International Conference on Atmospheric Electricity, Rio de Janeiro, Brazil, p. 175, 2011
35. F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj “Air pollution in Shkodra region”, Abstract Book, p.30 International Conference of Ecosystems (ICE), Tirana, Albania, June 4-6, 2011
36. E. Lukaj, F. Mandija, F. Vila “Particulate matter emission over the terrain of sub-Shkodra”, Book of Abstracts, p.133, International Conference on Carstic Water Bodies in Albania, Elbasan, ALBANIA, 09-11 June, 2011
37. F. Mandija, M. Rakaj, F. Vila, Dh. Koraj, E. Hoxhaj, A. Bekteshi, F. Ylli, D.Ulqini, E. Lukaj “Monitoring of particulate matter concentrations in the Razma touristic center”, Scientific Buletin, “Luigj Gurakuqi”University of Shkodra, No. 61, 29-37, 2011
38. Dh. Koraj, I. Malollari, F. Vila, F. Mandija, F. Ylli “Exposure to particulate-dense air under heavy roadway traffic”, Konferenca Kombëtare e Kimisë, “Kimia dhe Zhvillimi Aktual i Vendit, Libri i Punimeve (Proceedings), 244 - 249, 2011
39. F. Mandija, F. Vila, K. Nikaj “Experimental determination of main parameters of dust resuspension processes”, Scientific Buletin, “Luigj Gurakuqi”, University of Shkodra, No. 63, 7 - 19, 2013
40. F. Vila, F. Mandija, F. Lukaj “Tendencat e profileve vertikale të aerosoleve të modave të larta”, BSHN (UT), Nr. 16, 81-91, 2013
41. F. Mandija, F. Vila Seasonal Cycles of Atmospheric Ion and Aerosol Concentrations in a Urban Area”, International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences (IJSRES), 1 (7), pp. 132-137, 2013
42. F. Mandija, F. Vila “Simplified clasification of atmospheric charged particles”, Journal of Electrostatics, Vol.71, issue 4, pp. 781-784, 2013
43. F. Mandija, F. Vila, P. Zogaj “Theoretical determination of power law coefficients based on aerosol number concentrations”, IET Science, Meassurement & Technology, Vol.7, Issue2, pp. 85-92, March 2013
44. P. Dhima, F. Vila, F. Mandija “The influence of temperature on the electrical resistivity of the cellular polypropylen”, 2nd International Conference "Research and Education in Natural Sciences", November 15-16, 2013, Shkoder, Albania, Procedings, Vol. 1, pp. 48-53, 2013
45. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj, P. Dhoqina “Contemporary Tendencies in Physics Education”, 2nd International Conference "Research and Education in Natural Sciences", November, 2013 15-16, Shkoder - Albania, Procedings, Vol. 1, pp. 637-642, 2013
46. F. Vila, P. Dhima, F. Mandija “The influence of temperature on the electrical resistivity of the cellular polypropylen and the effect of activation energy”, Springer Plus, 2:472, 2013
47. F. Vila, I. Malollari, F. Ylli, F. Mandija, Dh. Koraj ”Vlerësimi i parametrave dhe fenomeneve të ndotësve të ajrit dhe impaktet në mjedis”, Përmbledhje studimesh për Programet Kombëtare të Kërkimit dhe zhvillimit për vitet 2010-2014, vëll. I, f. 139-148, ISBN: 978-9928-4169-8-8
48. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj ”Methodologies in Physics Education”, Abstract ICRAE, Conference Procedings, ISSN: 2038-0825, 2014
49. E. Lukaj, F. Mandija, F. Vila ”Analysis of recombination and attachment coefficients; case study neutral and mono-charged ultrafine aerosols”, Scientific Buletin, “Luigj Gurakuqi” University of Shkodra, No. 65, 21 - 30, 2015
50. P. Dhima, F. Vila ”The Influence of the Corona Discharge on Electrostatic Charge of Polyethylene”, Book of Abstracts, BPU 9, Istanbul University, Istanbul, Turkey, p. 553, 24 - 27 August 2015
51. E. Lukaj, F. Vila, F. Mandija ”Impact of Radon Gas Concentration in the aerosols profile”, Book of Abstracts, BPU 9, Istanbul University, Istanbul, Turkey, p. 512, 24 - 27 August 2015
52. F. Vila, F. Mandija, F. Ylli, Dh. Koraj "Estimation of the ion and aerosol concentrations and their relationship with meteorological parameters in a seashore site", Journal of Natural and Technical Sciences (JNTS), XX (2), 29-38, 2015
53. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj, P. Dhoqina, “Physics subject matter in secondary education”, education”, Procedings Book, Volume 1, p. 307-312, 3rd International Conference Research and Education in Natural Sciences Harmonisation of Research and Teaching with Sustainable Policy, Shkoder, Albania, 2015
54. A. Alizoti, Z. Mulaj, F. Vila, P. Dhoqina ”New technologies for time temperature measurements in medicine”, Procedings Book, Volume 1, p. 205-209, 3rd International Conference Research and Education in Natural Sciences Harmonisation of Research and Teaching with Sustainable Policy, Shkoder, Albania, 2015
55. F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj “Available tools for aerosol episode evaluations”, Abstract Book, p. 46, The International Physics Conference, Tirana, 2015
56. F. Vila, F. Mandija, F. Ylli, Dh. Koraj “Vlerësimi i parametrave dhe fenomeneve të ndotësve të ajrit dhe impaktet në mjedis”, Kumtesat II, Shkencat teknike, mjekësore,bujqësore, ekonomike dhe padagogjike, 307-314, Prishtinë, 2015
57. P. Dhima, F. Vila “The influence of the corona discharge on electrostatic charge of polyethylene”, AIP (American Institute of Physics), Procedings 1722, 290001 (2016); 10 . 1063/1 . 4944287
58. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj, P. Dhoqina “Physics Subject Matter in Secondary Education”, Journal of Environmental protecion and Ecology", 17, No.1, 387-393 (2016)
59. E. Lukaj, F. Vila, F. Mandija “Impact of radon gas concentration in the aerosols profile”, AIP (American Institute of Physics), Procedings 1722, 270005 (2016); 10 . 1063/1 . 4944277
60. F. Vila, N. Frashëri, F. Mandija “Vlerësimi satelitor dhe lokal i aerosoleve në zonën e Shkodrës”, “Java e Shkencës”, Kumtesat, 495-507, Prishtinë, 2017
61. F. Vila, I. Malollari, Dh. Koraj, I. Spahia “Vlerësimi i disa karakteristikave standarte të atmosferës për qëllime referimi duke përdorur dhomën klimatike”, Ministry of Education, Science and Technology, Science Week, Libri i Abstrakteve, Java e Shkencës 2007, 253-254, Prishtinë, 2017
62. F. Mandija, J. Bushati, F. Vila “The Climatology of the Aerosol load over Shkodra lake; Assessment of the Main Sources and Inter – Annual Trends Based on Remote Sensing Technologies and Model outputs”, CONGRESS PROCEEDINGS, MENSEC 2017, International Mediterranen Congres on Natural Sciences and Engineering, p.31-41, October 19-22, 2017, Podgorica, Montenegro
63. P. Dhima, F. Vila (2017) Determination of Volume Conductivity of Polyethylene Using Positive Corona, When the Current through the Sample Depends Linearly on Grid Potential. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 5, 40-51
 •  64.  P.Dhima, F.Vila (2017) ”Përcaktimi i rezistencës elektrike specifike volumore të polietilenit, me anë të metodës së rënies së potencialit të sipërfaqes”. Konferenca e Shkencave të Natyrës dhe Teknologjisë, (KSNTEK 2017), 17-18 Nëntor, 2017,Tiranë, Shqipëri. Buletini i Shkencave të Natyrës,BSHN, (UT) 24/2017, 95-104, ISSN: 2305-882X (Online)


  65.  Dhima, P. and Vila, F.  (2018), “Determination of Volume Conductivity of Thin Polymeric Films 

  Using Corona Triode, When the Current through the Sample Depends Quadratically on Grid Potential” Advances in Materials Physics and Chemistry, Vol. 8, Nr. 6, 281-294. 

   66.  F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj, J. Bushati  “Assessment of the Climatology the Severe Dust Events Over the region of the Balkan Peninsula”, ABSTRACTS, International Conference of the Balkan Physicial Union, BPU 10, p. 310, August 26-30, 2018, Sofia, Bulgaria.
   67. Dhima, P. and Vila, F  (2018),” Effect of Polarity on Volume Conductivity of Polymers, Determined by Corona Triode Method”, Advances in Materials Physics and Chemistry Journal, Vol.8, 387-400.
   68.  F.Mandija, E.Lukaj, J.Bushati, F.Vila  “Vlerësimi i hyrjeve intensive aerosole mbi rajonin e Ballkanit perëndimor, bazuar në  parashikimet e modeleve dhe të dhënat satelitore”, Buletini Shkencor, Nr. 68, 7 - 24, Universiteti i Shkodrës, “Luigj Gurakuqi”, 2018.       
   69.  I.K. Spahiu, Dh. Premti, F.Vila  “Evaluation of Steady-State Operation of Environmental Climatic Chamber Mearuring Temparature and Relative HumidityFourth International Scientific Conference, Conference Procedings 858-861, Sofia, Bulgaria, 2018

  70.  F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj, J. Bushati  “Desert Dust Episodes Over the Region of Balkan Peninsula”, AIP Coference Procedings 2075, 130011 (2019).

 • Punime të paraqitura në Konferenca Shkencore

  1. F. Vila, F. Sinojmeri, B. Duka “Studim për elektromagnetizmin e zbatuar”, Konferenca e pare Kombëtare e Fizikës, Probleme të zhvillimit të Shkencave Fizike në vëndin tone, Tiranë, 1986
  2. F. Vila “Elektriciteti Statik në procesin e rotacionit në Poligrafi”, Konferenca e dytë Kombëtare e Fizikës, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1989
  3. M. Dede, F. Vila “Problemat komplekse të Fizikës stimulojnë punën e pavarur të studentëve”, Konferenca e dytë kombëtare e Fizikës, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1989
  4. F. Vila “Static Electricity in the rotation process in polygraphy”, 1st General Conference of the Balkan Physics Union, September 26 – 28, 1991, Thesaloniki, GREECE
  5. F. Vila “Definition of the critic charges”, 1st General Conference of Balkan Physics Union, September, 1991, Thesaloniki, GREECE
  6. M. Dede, F. Vila “About the conception and logical scheme of the solution of complex physics problems”, 1st general Conference of the Balkan Physics Union, September, 1991, Thesaloniki, GRECE
  7. F. Vila “Critical charge density and electric field between non conductive charged rectangle and small spherical earthed conductor”, Gen. Conf. BPU, September, 1994, Izmir, TURKEY
  8. F. Vila “Determination of the electric field in not completely symmetric system earthed sphere uniformly charged dielectric plan”, Gen. Conf. BPU 2, September, 1994, Izmir, TURKEY
  9. F. Vila “A method for determination of the surface charge density”, Gen. Conf. BPU 2, September, 1994, Izmir, TURKEY
  10. F. Vila, G. Touchard “Computation of charge and field in a metallic sphere dielectric flat plate configuration”, 8th International Conference on Electrostatics, June 4 – 6, 1997, Futuroscope, FRANCE
  11. F. Vila “Electrostatics parameters in the completely symmetric system”, BPU 3, September, 1997, Napoca, ROMANIA
  12. F. Vila, G. M. Sessler “Influenca e rrezatimit elektronik ne përcjellshmërinë elektrike të polietilenit”, Konferenca e tretë Kombëtare e Fizikës, Tiranë 10 – 11 Dhjetor, 1999
  13. F. Vila, F. Mandija, F. Dara “Rrezikshmëritë e ngarkesave elektrostatike dhe vlerësimet e tyre”, Konferenca e tretë Kombëtare e Fizikës, Tiranë, 10 – 11 Dhjetor, 1999
  14. F. Vila, G. M. Sessler “Influence of electron beam irradiation on electric parameters of dielectric materials”, 9th International Conference on Electrostatics, 29 May – 2 June, 2001, Koscielisko – Zakopane, POLAND
  15. F. Vila, F. Mandija “Efektet e elektrizimit të atmosferes”, Konferenca e Studimeve të Shkencave Natyrore dhe Didaktikës së tyre”, Shkodër, 14 Dhjetor, 2004
  16. F. Vila, G. M. Sessler, H. Sykja “The influence of electron beam irradiation on the volume resistivity of polyethylene and kapton”, 10th International Conference on Electrostatics, 15 – 17 June, 2005, Espoo – Helsinki, FINLAND
  17. F. Vila, G. M. Sessler, H. Sykja “Studies About Atmospheric Electricity”, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22 – 26 August, 2006, Instambul, TURKEY
  18. F. Vila, F. Mandija “Studies about Atmospheric Electricity the dependence between Air ionization level and altitude in Different Locations”, Procedings of the 13th International Conference on Atmospheric Electricity, August, 13 – 18, 2007, 150 – 153, ICAE, Bejing, CHINA
  19. F. Vila, F. Mandija “The altitude profile of small air ion concentration and the surbus areas”, 11th International Conference on Electrostatics, 27 – 29 May, 2009, Valencia, SPAIN
  20. F. Mandija, D. Ulqini, Sh. Ahmetaga, F. Vila “A rough estimation of the radon concentration in the region of Lake of Shkodra”, International Conference on LAKES AND NUTRIENT LOADS, Book of Abstracts, Pogradec, 24-26 April, 2009
  21. F. Mandija, F. Vila, Sh. Ahmetaga “The study of aerosol particles and atmospheric ions in Velipoja seachore”, 7th International Conference of the Balkan Physical Union, 9-13 September, 2009, Alexandropolis, GRECE
  22. F. Mandija, F. Vila “Estimation of aerosol emission rate and transport mechanism in some locations of Shkodra Lake”, International Conference of Albanian and Montenegro Academy; Lake of Shkodra-Status and Prespectives, Shkoder and Podgorica, 19-21 June,2010
  23. F. Mandija, F. Vila “Introduction to a Method to Determine the Coefficients of Power Law Distribution Based on the Number Concentrations”, XIV International Conference on Atmospheric Electricity, August 08-12, 2011, Rio de Janerio, BRAZIL
  24. E. Lukaj, F. Mandija, F. Vila “Particulate matter emission over the terrain of sub-Shkodra”, International Conference on carstic water bodies, in Albania, Elbasan, ALBANIA, 09-11 June, 2011
  25. E. Lukaj, F. Mandija, F. Vila “Air pollution in Shkodra region”, International Conference of Ecosystems (ICE), Tirana, ALBANIA, June 4 - 6, 2011
  26. F. Mandija, F. Vila “Source a apportionment of particulate matter over the area of Shkodra’s lake”, International Conference on air pollution and control, 19-23 September, Antalya, TURKEY, 2011
  27. Dh. Koraj,I. Malollari, F. Vila, F. Mandija, F. Ylli “Ekspozimi ndaj Mjedisit të Ngarkuar me Pluhura në Kushte të Trafikut të Rënduar”, Konferenca Kombëtare e Kimisë, “Kimia dhe Zhvillimi Aktual i Vendit, Tirane, 20 Tetor, 2011
  28. F. Mandija, F. Vila, E. Hoxhaj, E. Lukaj, K. Nikaj “Analysis details on altitude profiles of cluster ions and aerosol particles”, International Conference on “Towards future sustainable development”, University of Shkodra, “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, 16-17 November, 2012
  29. F. Vila, F. Mandija, E. Lukaj “Tendencat e profileve vertikale të aerosoleve, në modat e larta”, Konferenca Shkencore “Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Pavarësisë”, 22-23 Nëntor 2012, Tiranë
  30. F. Mandija, F. Vila “Dust resuspension characteristics over several quarries of limestone”, EGU General Assembly, Vienna, 2012
  31. F. Mandija, F. Vila “Influence of vegetation on radon exhalation rate on forests areas”, EGU General Assembly, Vienna, 2012
  32. F. Mandija, F. Vila “Ion-aerosol concentrations in a tourist seashore site during summer season”, General Conference of Balkan Physical Union, Costanza, Romania, 2012
  33. F. Mandija, F. Vila “Determination of collection efficiency of atmospheric ions by the systems of parallel conductive plates”, Air and water components of the environment, March 22 - 23, Cluj Napoca, ROMANIA, 2013
  34. P. Dhima, F. Vila, F. Mandija “The influence of temperature on the electrical resistivity of the cellular polypropylen and the effect of activation energy”, (Dërguar në 2nd International Conference "Research and Education in Natural Sciences", November 15-16, 2013, Shkoder, Albania)
  35. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj, P. Dhoqina “Contemporary Tendencies in Physics Education”, 2nd International Conference "Research and Education in Natural Sciences", November 15-16, 2013, Shkoder, Albania
  36. F. Mandija, F. Vila “Seasonal Cycles of Atmospheric Ion and Aerosol Concentrations in an Urban Area”, Botany Research Journal, 6(1), 9-12, 2013
  37. F. Vila, I. Malollari, F. Ylli, F. Mandija, Dh. Koraj “Vlerësimi i parametrave dhe fenomeneve të ndotësve të ajrit në mjedis”, "Science Week", Ministry of Education, Science and Technology, Department of Science and Technology, 13-16, May, 2014, Prishtina
  38. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj “Metodologies in Physics Education”, 2nd International Conference on “Research and Education – Challenges Towards the Future” ICRAE 2014, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkodra, 30-31 may 2014
  39. P. Dhima, F. Vila ”The Influence of the Corona Discharge on Electrostatic Charge of Polyethylene”, Book of Abstracts, BPU 9, Istanbul University, Istanbul, Turkey, 24 - 27 August 2015
  40. E. Lukaj, F. Vila, F. Mandija ”Impact of Radon Gas Concentration in the aerosols profile”, Book of Abstracts, BPU 9, Istanbul University, Istanbul, Turkey, 24 - 27 August 2015
  41. A. Alizoti, Z. Mulaj, F. Vila, P. Dhoqina "New technologies for time temperature measurements in medicine", 3rd International Conference Research and Education in Natural Sciences Harmonisation of Research and Teaching with Sustainable Policy, 6 - 8 November, 2015, Shkoder, Albania.
  42. A. Alizoti, F. Vila, Z. Mulaj, P. Dhoqina Physics subject matter in secondary education, 3rd International Conference Research and Education in Natural Sciences Harmonisation of Research and Teaching with Sustainable Policy, 6 - 8 November 2015, Shkoder, Albania.
  43. F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj “Available tools for aerosol episode evaluations”, The International Physics Conference Tirana 2015, Tirana, 13 - 14 November 2015.
  44. F. Vila, N. Frashëri, F. Mandija “Vlerësimi satelitor dhe lokal i aerosoleve në zonën e Shkodrës”, Java e Shkencës, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë, Departamenti i Shkencës dhe teknologjisë, 10 – 12 maj, Prishtinë, 2016.
  45. E. Lukaj, F. Vila, F. Mandija “Impact of atmospheric ions on aerosols size distribution”, 4th international conference on radiation and applications in various fields of research. Nis, Serbia. 23 - 27 May 2016.
  46. F. Vila, I. Malollari, Dh. Premti, I. Spahiu “Vlerësimi i disa karakteristikave standarte të atmosferës për qëllime referimi duke përdorur dhomën klimaterike”, Java e Shkencës, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë, Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, 16 - 19 Maj, Prishtinë, 2017.
  47. F. Mandija, J. Bushati, F. Vila “The Climatology of the Aerosol load over Shkodra lake; Assessment of the Main Sources and Inter – Annual Trends Based on Remote Sensing Technologies and Model outputs”, Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congres (MENSEC), Podgorica, Montenegro, october 19 – 22, 2017
  48. P. Dhima, F. Vila “Përcaktimi i rezistencës elektrike specifike volumore të polietilenit me anë të metodës së rënies së potencialit të sipërfaqes”, Konferenca e Shkencave të Natyrës dhe Teknologjisë, (KSNTEK 2017), Tiranë, 17 - 18 Nëntor 2017
 •  49.  F.Vila, F.Ylli  “Kërkimi shkencor në fushën e fizikës në revistën shkencore JNTS dhe përparësitë në të ardhmen”, Konferencë shkencore: Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e revistës “Journal of Natural and Technical Sciences” dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 02.02.2018, Tiranë

   50. I. Kolaveri Spahiu, Dh. Premti, F. Vila, A. Dhroso “Investigation of Steady-State operation of Environmental Climatic Chamber Measuring Temperature and Relative“,Fourth International Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development-Eraz 2018”, June, 7, 2018, Sofia, Bulgaria.                      

  51.  F. Mandija, F. Vila, E. Lukaj, J. Bushati  Desert Dust Episodes Over the Region of Balkan Peninsula”, International Conference of the Balkan Physical Union, 26-30 August, 2018, Sofia, Bulgaria

  52. F.Vila, F.Ylli, M.HafiziFizika post Mendelejev dhe roli i saj në sistemin periodik të elemeneve”, Konferencë shkencore: “D.I.Mendelejevi dhe sistemi periodik i elementeve” (150 vjetori I krijimit të tabelës së elementeve kimikë), Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 20.11.2019, Tiranë.

 • Raporte shkencore

  F. Vila, I. Malollari, F. Ylli, F. Mandija, Dh. Koraj “Vlerësimi i Parametrave dhe Fenomeneve te Ndotësve të Ajrit dhe Impaktet në Mjedis”, Shtator, 2013, (Raport i Projektit tre vjeçar i realizuar në kuadrin e Programit Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim, të Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, në drejtimin Biodiversiteti dhe Mjedisi)
 • Raporte teknike të paraqitura brenda vendit

  1. F. Vila “Shfaqjet e elektricitetit statik në procesin e rotacionit”, Katedra e Fizikës së materialevë, FSHN, Tiranë, 1988
  2. F. Vila “Studimi i përcjellshmërisë sipërfaqësore të letrës”, Katedra e Fizikës së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1988
  3. F. Vila “Mënjanimi i ngarkesave elektrostatike në procesin e rotacionit”, Katedra e Fizikës së Materialeve. FSHN, Tiranë, 1988
  4. F. Vila, A. Ballta “Studim mbi elektricitetin statik dhe mënjanimin e tij në Poligrafi”, Stabilimenti “Mihal Duri”, Tiranë, 1990
  5. F. Vila “Përcaktimi i densitetit kritik të ngarkesave”, Katedra e Fizikës së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1990
  6. F. Vila “Elektriciteiti statik ne procesin e kalandrës”, Katedra e Fizikës së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1991
  7. F. Vila “Mbi ekuivalencën ndërmjet kalibrimit me përcjellës dhe eksperimentimit me jopërcjellës, në përcaktimin e densitetit sipërfaqësor të ngarkesave”, Katedra e Fizikës së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1992
  8. F. Vila “Fusha elektrike në sistemin jo plotësisht simetrik sferë e tokëzuar – plan dielektrik i ngarkuar uniformisht”, Katedra e Fizikës së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1993
  9. F. Vila “Influenca e sipërfaqeve të tokëzuara në përcaktimin e densitetit sipërfaqësor të ngarkesave” së Materialeve, FSHN, Tiranë, 1993
  10. F. Vila “Përcaktimi i potencialit të fillimit të shkarkesës në sistemet plotësisht simetrike”, Departamenti i Fizikës, FSHN, Tiranë, 1994
  11. F. Vila “Parametrat elektrostatikë në sistemet plotësisht simetrike”, Departamenti i Fizikës, FSHN, Tiranë, 1997
 • Raporte teknike të paraqitura jashtë vendit

  1. F. Vila “Electric field in not completely symmetric systems”, ICTP, Trieste, ITALY, 1994
  2. F. Vila, G. Touchard “La distribution du potential et le potential initial de la decharge dans le systeme completement symmetrique”, Laboratoire de Physique et Mecanique des Fluides, Universite de Poitiers, FRANCE, 1995
  3. F. Vila, G. M. Sessler “Influence of electron – beam on the polyethylene electric parameters”, Technical University of Darmstadt, GERMANY, 1998

Përditësimi i fundit: 22 Shkurt 2018