Floran Vila

Kontakti

Akademik Prof. Dr. Floran Vila

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Departamenti i Fizikës
Bulevardi Zogu i Parë
Tiranë

Floran Vila - Projekte

 • 1. 1984 – 1990 Studim mbi shfaqjen dhe mënjanimin e Elektricitetit Statik në Poligrafi, drejtues, në bashkëpunim me Stabilimentin “Mihal Duri”
  2. 1996 Studim për aspekte reformuese dhe modernizuese te procesit mësimor. Projekt TEMPUS, bashkëdrejtues me Prof. Dr.G. TOUCHARD, Universiteti i Poitiers, FRANCE
  3. 1998 Study on electrostatic phenomena in insulator materials. Projekt DAAD, bashkëdrejtues me prof. Dr. G. M. SESSLER, Universiteti Teknik i Darmstadtit, GJERMANI
  4. 2001 – 2003 Kurikula të reja për studime të diplomimit & postdiplomimit në Fizikë. Projekt TEMPUS, bashkëpunëtor
  5. 2002 Study on electrical conductivity of polymer materials. Projekt DAAD, bashkëdrejtues me prof. Dr. G. M. SESSLER, Universiteti Teknik i Darmstadtit, GJERMANI
  6. 2004 Studim per aspekte reformuese dhe modernizuese të procesit mësimor si dhe të Arsimit të Lartë Fizik, në kuadër të Kartës së Bolonjës. Projekt TEMPUS, bashkëdrejtues me Prof. Dr. R. FEILE, Universiteti Teknik i Darmstadtit, GJERMANI
  7. 2007 – 2008 Modernizimi i laboratorit mësimor – shkencor për Fizikën e zbatuar dhe Shkencën e Materialeve. Departamenti i Fizikës, FSHN. Bashkëpunëtor
  8. 2008 - 2011 Rinovimi i Laboratorëve të Fizikës të Ciklit të pare të studimeve Universitare dhe të Didaktikës në Departamentin e Fizikës të Fakultetit të Shkencave Natyrore. Bashkëpunëtor.
  9. 2008 – 2009 “The influence of temperature and corona discharge on electrical conductivity of polyethylene”. Projekt DAAD, bashkëdrejtues me Prof. Dr. G. M. SESSLER, Universiteti Teknik i Darmstadtit, GJERMANI
  10. 2010 −2012 “Vlerësimi i Parametrave dhe Fenomeneve të Ndotësve të Ajri dhe Impaktet në Mjedis”, Drejtues shkencor i Grupit Kërkimor, të këtij projekti të paraqitur në Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
   11.  2020-2023    “Vlerësimi i rrezikut radiologjik te radiobërthamave natyrore dhe  artificiale në produktet e konsumit, në Shqipëri dhe KosovëDrejtues i Grupit Kërkimor të këtij projekti, që është pjesë e Programit të Projekteve të Akademisë së Shkencave të Shqiërisë në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës.
                

Përditësimi i fundit: 06 Tetor 2020